ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Jelen dokumentum tartalmazza a Multicom Kft. által az ügyfeleit érintő adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatást.

Az adatkezelési tájékoztató az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szabályaival összhangban készült.

Adatkezelő elérhetősége:    

Név:                              MultiCom Kft. (Nagy Mihály ügyvezető ig.)                     

Cím:                             1033 Budapest, Szőlőkert utca 4.

E-mail cím:                  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám:               +36-1/437-81-20

        1./ A kezelt adatok köre:

                    a./     az üzleti partnerek (cégek) kapcsolattartóinak, olyan személyes adatai mint a neve,
                             beosztása, telefonszáma, e-mail címe annak érdekében, hogy szerződés előkészítés,
                             vagy teljesítése során a MultiCom Kft. a két fél érdekének megfelelően az üzleti
                             kommunikációt (átadás-átvételt) a másik fél megbízottjával, képviselőjével
                             lefolytathassa 

           b./     magánvevőknek olyan személyes adatait kezeljük, mint a nevük, telefonszámuk,
                    e-mail címük, szállítási, vagy lakcímük, továbbá hogy mit vásárolt, ezt tesszük annak
                    érdekében, hogy megrendelésük, illetve későbbi esetleges garanciális igényűk
                    teljesíthető legye

2./ Az adatkezelés jogalapja:

      (Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikkely (1) bekezdés b),  C.) és F.) pontja szerinti)

          a./     üzleti, szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés:

„az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”

                   b./     üzleti partnerektájékoztatása, értesítése érdekében szükséges adatkezelés
                            (pld. szoftverfrissítések elérhetőségéről, termékek visszahívásáról, új termékek bevezetéséről)

                   c./      jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés
                            (pld. a számviteli törvény előírásainak teljesítése érdekében, neveket, címeket is tartalmazó számlák, szállítólevelek)

     d./     ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen                        érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes
              adatok védelmét teszik szükségessé

        3./ Adatkezelés időtartama:

      a./    a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek a  kapcsolattartói státusz megszűnésével (pld. cég esetében                                  munkakörváltozás, munkahelyváltozás, vagy nyugdíjba vonulás esetén)

      b./    a személyes adatok kezelése tarthat a kapcsolattartó kifejezett kéréséig,             
              illetve tarthat az adattörlés kérés ideéig is.    

Abban az esetben, ha a kapcsolattartás telefonon keresztül valósul meg, Ön a telefonbeszélgetés során is jelezheti, hogy a jövőben semmilyen formában se keressük meg. ilyen esetben az Ön meglévő adatait töröljük és, jelzését követően többé nem fogjuk megkeresni ajánlatokkal.

         4./ Adatok harmadik személy által történő kezelése, illetve harmadik személynek történő továbbítása:                                             

      a./ az adatok kezelése során külső adatfeldolgozót nem veszünk igénybe, web felületünket saját magunk kezeljük
      b./ személyes adatait harmadik fél részére nem, csak külön írásban tett hozzájárulása alapján továbbítunk                                                

          5./ Adatkezeléshez kapcsolódó jogok felsorolása:

               Az adat alanya az alábbi jogaival élhet személyes adatainak kezelőjével szemben:

                     a./ hozzáférési
                     b./ helyesbítési
                     c./ törlési, vagy hozzájárulás visszavonási
                     d./ korlátozási
                     e./ tiltakozási
                     f./ adathordozhatósági jogával

   Jogait bármikor érvényesítheti azonosítását követően az alábbi elérhetőségeken

Név:                              MultiCom Kft. (Nagy Mihály ügyvezető ig.)                 

Cím:                             1033 Budapest, Szőlőkert utca 4.

E-mail cím:                  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám:               +36-1/437-81-20

Panaszait 30 napon belül kivizsgáljuk, és érdemben megválaszoljuk

 

             a./ Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a MultiCom Kft-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha igen, jogosult továbbá arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést és azokról másolatot kaphasson

            b./ Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat (például, ha valaki észreveszi, hogy pontatlan cím szerepel a nyilvántartásunkban, kérheti annak korrekcióját).

            c./ Törlési, vagy hozzájárulás visszavonási jog:

Az érintett kérheti a róla szóló adatok törlését, de azt csak abban az esetben kell megtennünk, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük, vagy kezeltük.
 • ha hozzájárulás alapján kezeltük az adatot, az érintett visszavonja a hozzájárulását
  (az adatok jelentős részét nem hozzájárulás alapján kezeljük, hanem például szerződés teljesítéséhez vagy jogi megfeleléshez, így ezzel kapcsolatban nem lehet a hozzájárulást visszavonni).
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, olyan indok miatt, amely erősebb, mint a MultiCom Kft. indoka az adatkezelés folytatása mellett
 • az adatokat jogellenesen kezeljük.
 • jogi kötelezettség miatt törölni kell azokat.

(ha a MultiCom Kft. úgy dönt, hogy nem törli az adatot, akkor bizonyítania kell, hogy a törlés jogos okokból nem történt meg)

d./ Korlátozáshoz való jog:

 • ha  az adat alanya ellene van az adatkezelésnek, de nem azt szeretné, hogy eltávolítsuka rendszerünkből,hanem hogy csak ne kezeljük az adatait (pld. mert pontatlanok, és  amíg ez nincs javítva, azokat ne használjuk)
 • az adatkezelés jogellenes, de az adat alany azt kéri, hogy ne használjuk, ám ne is töröljük azokat  (egy esetleges későbbi jogvita miatt szeretné, ha megtartanánk)
 • a MultiCom Kft. már törölné az adatokat, de arra az adat alanyának szüksége van
 • Az adat alanya tiltakozott az adatkezelés ellen

  e./ Tiltakozáshoz való jog:
 • Ha nincsenek elsőbbséget élvező, kényszerítő erejű jogalapok, (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), akkor nem kezelhetjük tovább az adat alany adatait
 • Közvetlen üzletszerzés (direct marketing),  céljából kezelt adatok estén, ha  az adat alanya jelzi, hogy szeretne kikerülni a rendszerből (ez esetben a megkeresésekkel fel kell hagynunk

  f./ Adathordozhatósághoz való jog:
 • Az adat alanya kérheti a MultiCom Kft-t az adatainak listán, vagy elektronikus formában
  történő átadását

     6./ Adatvédelmi intézkedések:

 • a papír alapon rögzített adatokat zárható iratszekrényben őrizzük
 • az elektronikus adatok a cég szerverén találhatók duplikált módon, az adatokhoz való hozzáférés jelszóval védett számítógépekről történhet

     7./ Jogorvoslati lehetőség:

               Kérjük első lépésként cégünknek jelezze észrevételeit !

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos panaszai nem kerülnének orvoslásra, úgy  az alábbi helyen jogorvoslatot kérhet
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36 (1) 391-1400
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Adatkezelési tájékoztató megváltoztatásának jogát fenntartjuk

Jelen tájékoztatónk 2018. május 25-től lép életbe.